Документи


Листа на примени и наградени автори на ДМФ 2021

Листа на наградени учесници на ДМФ 2021 по категории

Пропозиции и пријава за „Денови на македонска фотографија“ 2020

ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊА ВО ФСМ И ОРГАНИЗИРАЊЕ ИЗЛОЖБИ ВО ФСМ

БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИЗЛАГАЧКA ТИТУЛА МАЈСТОР НА ФОТОГРАФИЈА НА ФСМ (МФ ФСМ)

БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИЗЛАГАЧКA ТИТУЛА КАНДИДАТ МАЈСТОР НА ФОТОГРАФИЈА НА ФСМ (КМФ ФСМ)

БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИЗЛАГАЧКA ТИТУЛА ФОТОГРАФ I. КЛАСА НА ФСМ (Ф1 ФСМ)

ПРАШАЛНИК ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА излагачка титула КМФ ФСМ И МФ ФСМ

Барање на покровителство за изложба

Извештај од делегат за изложби под покровителство на ФСМ